معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : بازدید از خوابگاه ازگل توسط معاون فرهنگی و اجتماعی و معاون دانشجویی بطور همزمان

بازدید دکتر احمدی و دکتر صلواتی معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از خوابگاه ازگل و دیدار و گفتگو با دانشجویان گرامی در خصوص گسترش فعالیت های فوق برنامه در خوابگاه های دانشجویی.

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b7_%db%b2%db%b2-%db%b3%db%b5-%db%b0%db%b1