معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : اردوی سیاحتی دانشجویان دختر در منطقه گلاب دره برگزار شد .

.معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: اردوی سیاحتیدانشجویان دختر در منطقه سیاحتی گلابدره برگزارشد

d0c16d75-a113-450d-


b5a6-c821b4206c33