معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد : اردوی زیارتی به مقصد قم جمکران برگزار شد .

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد اردوی زیارتی قم – جمکران به همت جامعه اسلامی دانشجویان در تاریخ ۱۵ آبان ماه برگزار شد .

این اردو ویژه خواهران به تعداد ۴۰ نفر شرکت کننده برگزار گردید .