معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :اردوی تفریحی خانوادگی ویژه اساتید برگزار می شود

اردوی تفریحی خانوادگی به مقصد شمال ایران با قطار گردشگری ویژه اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b4_%db%b2%db%b2-%db%b3%db%b9-%db%b5%db%b4

 

img_20191215_194933_583