معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :اردوی تفریحی خانوادگی ویژه اساتید برگزار می شود

اردوی تفریحی خانوادگی به مقصد شمال ایران با قطار گردشگری ویژه اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.    

اردوی تفریحی خانوادگی به مقصد شمال ایران با قطار گردشگری ویژه اساتید دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b4_%db%b2%db%b2-%db%b3%db%b9-%db%b5%db%b4

 

img_20191215_194933_583