معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: آموزش مجازی هنر

🔹 #آموزش_مجازی هنرها؛ آبرنگ و رنگ روغن، خوشنویسی و اطلاعات هنری.