معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:مسابقه عکاسی و فیلم فرازمان

با همکاری کانون گردشگری و فیلم و عکس
مسابقه عکاسی و فیلم فرازمان(Hyperlapse)
با موضوع سرگرمی های دوران قرنطینه
#درخانه بمانیم

برگزار می‌شود