معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:#مسابقه مجازی بهترین همراه تعطیلات.

با همکاری کانون هنرهای تجسمی

🔹 #مسابقه مجازی بهترین همراه تعطیلات.