معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:برگزاری رویداد استارتاپ

کارگاه را ه انداری استارتاپ روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه مطابق با اطلاعات پوستر ذیل برگزار خواهد شد.

photo_2019-12-04_15-16-41