معاونت فرهنگی و اجتماعی خبرداد: برگزاری جشن ورودی دانشجویان

   به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با عنایت به حمایت های ریاست محترم دانشگاه، جشن ورودی دانشجویان، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ با حضور مسئولین کشوری و دانشگاهی در سالن شهید تهرانی مقدم  برگزار خواهد گردید.