معاونت فرهنگی و اجتماعی :برگزاری گارگاه”معلم اثر بخش باش”

? معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد:

? برگزاری #کارگاه “معلّمِ اثربخش باش” توسط کانون دبیران جوان برگزار شد.