معاونت فرهنگی و اجتماعی :برگزاری گارگاه “امضای آگاهانه”

? سلسله کارگاه های آموزشی مباحث حقوقی با عنوان ” امضای آگاهانه”با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه و معاونت فرهنگی دادگستری کل استان تهران در سالن شهید باهنردر تاریخ ۲۹ مهرماه برگزارشد.
شایان توجه استادان و کارمندان دانشگاه است که این برنامه تا چند جلسه دیگر با مباحث ضروری حقوقی تداوم خواهد داشت .زمان و مکان جلسات آتی اطلاع رسانی خواهد شد.