معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

نشریات دانشجویی به عنوان یکی از از اصناف مهم فرهنگی و علمی در کشور می تواند بستر مناسبی برای رشد سطح دانش و فرهنگ دانشجویان فراهم آورد.

نشریات دانشجویی فرصتی مغتنم به منظور مشارکت فعالانه در راستای شناسایی استعدادها و پتانسیل های موجود فراهم می آورد. بر همین اساس کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی با انتشار نشریه بیان موافقت نمود و اولین شماره این نشریه در دوم اسفند ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید.

مدیر مسئول این نشریه آقای محمد معین احسانی می باشد و احمد میرجلیلی سردبیری آن را بر عهده دارد.