معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد:

انتخاب دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی برق کشور.

بر اساس گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، در پی برگزاری نشست اتحادیه انجمن های علمی برق کشور که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۱ و ۱۲ مهر ماه در دانشگاه شهید رجائی برگزار گردید برای اولین بار دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی برق کشور انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت رقبای اصلی میزبانی اتحادیه بودند.

شایان ذکر است بیش از این در تابستان نیز در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی معماری و شهرسازی کشور انتخاب شد.

photo_2018-10-07_12-58-00