معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی زبان انگلیسی اولین سمینار سمینار علمی خودکارآمدی که به تطبیق مطالب نظری و عملی در حوزه آموزش زبان انگلیسی بود را در روز ۲۴ اردیبهشت ماه  در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار نمود.