معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به همت انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی اولین کارگاه قدرت در مشاوره و روان درمانی در روز۹اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی با تدریس دکتر جراره برگزار گردید.