معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اردوی یک روزه باغ پرندگان با هدف پر نمودن اوقات فراغت و آشنایی با تیره های مختلف پرندگان در روز چهارشنبه مورخ ۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید. شرکت کنندگان این اردو فرهنگی اجتماعی ۲۰ نفر از دانشجویان دختر بودند و از ساعت ۱۵ لغایت ۱۸ انجام گرفت.

photo_2018-04-22_08-38-15 photo_2018-04-25_16-48-48 photo_2018-04-25_16-49-15