معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

کارگاه یک روزه مدیریت پسماند توسط کانون محیط زیست در دانشکده علوم انسانی در اول اردیبهشت ماه برگزار گردید. هدف از این کارگاه ارائه درک صحیح و درست از مدیریت پسماند و طراحی یک برنامه آموزشی برای این کار می باشد.

photo_2018-04-23_09-45-06