معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

فرآیند انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی از روز دوشنبه مورخ ۷ اسفند آغاز گردید.

مدیران مسئولی که قصد نامزدی در این انتخابات را دارند باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • حداقل دو نیم­سال تحصیلی از تحصیل او باقی مانده باشد.
  • در یک سال منتهی به ۹ اسفند ۱۳۹۶ یک شماره از نشریه منتشر شده باشد.
  • ارائه یک نسخه از نشریه منتشر شده در بازه مورد اشاره در هنگام ثبت نام الزامی است

دانشجویانی که این شرایط را داشته باشند تا روز چهارشنبه مورخ ۹ اسفند فرصت دارند که به معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمود و در واحد نشریات دانشجویی ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است که انتخابات در روز دوشنبه مورخ ۱۴ اسفند از ساعت ۱۲:۴۵ لغاتی ۱۴:۳۰ در معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد گردید.