معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

برنامه های هفته آخر آذر ماه معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام گردید. آقای دکتر احمدی اعلام نمود که علی رغم شروع فصل امتحانات پایانی نیم سال، واحدهای مختلف معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشجویان برنامه های متنوعی دارند. او برنامه ها را به شرح زیر اعلام نمود:

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87_2