معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز یکشنبه ۱۱ آذر نشست هماهنگی انتشار پنجمین نشریه چینه (نشریه تخصصی انجمن علمی معماری) با حضور اعضاء انجمن، شورای سردبیری نشریه و خانم دکتر آزاد ارامکی در محل دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار گردید.

در این جلسه محور مطالبی که می باید در این شماره درج شوند مشخص گردید. در ادامه در مورد چیدمان مقاله ها و محتوای نشریه تبادل نظر گردید. جلسه پس از دو ساعت در ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید.