معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز شنبه مورخ ۲۶ آبان معاونت فرهنگی و اجتماعی شاهد دو اتفاق مهم بود. در این روز دو جلسه مجزا تشکیل گردید و در این جلسه ها ابتدا دبیران انجمن های علمی دانشجویی نماینده خویش را به معاونت فرهنگی و اجتماعی معرفی کردند و سپس نماینده کانون های فرهنگی و هنری در جلسه بعدی انتخاب گردید.

در ساعت ۱۲ سالن علامه جعفری میزبان دبیران انجمن های علمی دانشجویی بود که از ۲۲ انجمن ۱۵ دبیر در این جلسه شرکت نموده و اعضاء به اتقاق آراء آقای محمدرضا درویش خضری به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی انتخاب گردید. لازم به ذکر است که آقای درویش خضری نماینده انجمن های علمی دانشجویی برق منطقه یک کشوری هستند و امسال نیز دبیرخانه انجمن های علمی دانشجویی کشور در دانشگاه مستقر است.

در ساعت ۱۳ دومین جلسه در سالن جلسات اداره فرهنگی و فوق برنامه برگزار گردید. در این جلسه دبیران کانون های فرهنگی و هنری شرکت نمودند و به اتفاق آراء آقای  مرتضی زرین تاج را به عنوان دبیر دبیران کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه انتخاب نمودند.

photo_2018-11-20_08-00-08photo_2018-11-20_08-00-31