معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

دومین هم اندیشی مدیران مسئول نشریات دانشجویی در روز دو شنبه مورخ ۱۶ مهر ماه برگزار گردید.

photo_2018-10-10_15-24-39 photo_2018-10-10_15-25-28 photo_2018-10-10_15-25-32 photo_2018-10-10_15-25-37 photo_2018-10-10_15-25-18