معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

جدول انتخابات واحدهای فرهنگی دانشجویان اعلام گردید. دکتر علی یوسفی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه جدول برگزاری انتخابات کانون های فرهنگی و هنری- انجمن های علمی دانشجویی و شوراهای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی را به شرح زیر بیان نمود:

۱- کانون های فرهنگی و هنری و مذهبی از ۲۳ لغایت ۲۴ مهر ماه در محل نمایشگاه های دائمی دانشگاه از ساعت ۱۱ لغایت ۱۴

۲- انجمن های علمی دانشجویی از روز ۲۱ لغایت ۲۵ مهر ماه در محل دانشکده

۳- شوراهای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی در روز ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹

photo_2018-10-10_15-33-23