معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در آخرین جلسه شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور، آقای سید علی صالح پور به عنوان دبیر سیاسی و خانم زارع به عنوان دبیر واحد خواهران اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور انتخاب شدند.

شایان ذکر است در انتخابات اعضای شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور که در مردادماه در شهر مشهد برگزار شد دانشجویان فوق از دانشگاه شهید رجائی به عنوان اعضای شورای مرکزی اتحادیه انتخاب شدند.