معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

۲۰مين نشست منطقه­ ای اتحادیه های انجمن­های علمی دانشجویی برق در دانشگاه اصفهان در روزهای یکشنبه و دو شنبه ۲۸ و ۲۹ مرداد برگزار گردید. دستور این نشست هماهنگی برنامه ها و انتخاب دبیران دانشگاه های شهری بود.

پس از رای گیری های به عمل آمده آقای محمدرضا درویش خضری دبیر انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از طرف دانشجویان برق به عنوان دبیر انجمن­های برق دانشجویی دانشگاه­های تهران انتخاب گردید.

bargh