معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اولین جلسه شورای هماهنگی فرهنگی دانشکده در ساعت ۱۱ روز۲۹ خرداد در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه یکی از اعضاء به دلیل برنامه بازدید حضور نداشت ولی سایر معاونین دانشجویی و فنی دانشکده ها که مسئولیت برنامه های فرهنگی دانشکده ها را بر عهده داشتند شرکت نمودند در این جلسه مشکلات دانشکده ها در رابطه با برنامه های فرهنگی مطرح گردید و برنامه های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس برنامه ریزی قبلی مقرر شده بود که جلسه تا ساعت ۱۳ ادامه یاید که به دلیل مباحث مطرح شده تا ساعت ۱۴:۱۵ ادامه یافت..