معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در فصل بهار سال جاری نشریات دانشجویی به شرح زیر انتشار یافتند:

  • نشریه حیات
  • نشریه سطرهای روشن
  • نشریه Srttu Press
  • نشریه پیک عمران
  • نشریه “ت”
  • نشریه تسنیم
  • نشریه پرانتز باز
  • نشریه گراف
  • نشریه دیالمه
  • نشريه جرقه