معاونت فرهنگی و اجتماعی:افتتاح رادیو آراد _ ویژه فعالیت های فرهنگی

گروهی برای تبادل آرا و گفتگوها

🔹 سبکی جدید در ارائه محتوای فرهنگی در قالب نخستین رادیوی_ دانشگاه، رادیو آراد به نشانی:

@radio_arad
instagram.com/radio_arad

🆔 @srttu_pr