معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

با خبر شدیم در جشنواره ملی  کرسی های آزاد اندیشی دانشجو، آقای احسان سعیدی موفق به احراز رتبه شده اند.  این موفقيت را به ایشان و دست اند کاران  کرسی های آزاد اندیشی درمعاونت فرهنگی  صمیمانه تبریک وتهنیت عرض می نماییم.