معاونت فرهنگی خبر داد

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، طی ماه گذشته چهار جلسه کمیسیون ماده ۱ آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید و با توجه به دستورالعمل اجرایی مربوطه پرونده های زیر مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت:

 • ارتقاء مرتبه به دانشیاری آقای دکتر مجید شاه قلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک
 • ترفیع سالانه خانم دکتر فرحبخش کمالی خمسه عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه
 • ترفیع سالانه آقای دکتر علی اکبر مطیع بیرجندی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه آقای دکتر محمد شمس اسفند آبادی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه آقای دکتر محمد حسین مقامی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه خانم دکتر شهناز پور ناصری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی
 • ترفیع سالانه آقای دکتر رضا قندهاری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه آقای دکتر نصور باقری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه خانم دکتر فاطمه گران قرا خیلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه آقای دکتر سید محمد هاشمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • ترفیع سالانه آقای دکتر سعید خلیلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
 • ترفیع سالانه آقای دکتر محمد حسین مقامی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی آقای دکتر حسین مقامی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
 • تبدیل وضعیت به رسمی قطعی خانم دکتر آیسونا طلایی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
 • تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی آقای دکتر علیرضا شریفی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران
 • تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران