معاونت فرهنگی اجتماعی خبر داد

به گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه، جلسه شورای معاونت به منظور ایجاد حمایت و بستر سازی مناسب برای ادامه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه به تأکید معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه مبنی بر انجام نظام مند و برنامه محور فعالیت ها و با نگاه به چشم انداز فعالیت های کلان دانشگاه، موارد و موضوعات پیش بینی شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین، از دیگر موارد بررسی شده در این جلسه، روند برگزاری فعالیت های فرهنگی اجتماعی و نحوه  انسجام بخشی بیشتر و تقویت روحیه فعالیت های مدنی و انجام فعالیت های بهینه، اثر بخش و قانون مدار و مؤثر در فعالیت ها ی آینده شغلی دانشجویان بود.

در پایان مقرر گردید تا کلیه بخش های فعال در معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدایت مدیر امور فرهنگی و رؤسای ادارات ذیربط  برای ادامه فعالیت ها موارد مصوب را مدنظر قرار دهند تا ضمن تقویت و ایجاد نشاط بیشتر،  فعالیت های دانشجویی با انسجام در بستری سالم و قانون مند ادامه یابد.

برخی از موارد مطرح شده و مصوب به شرح ذیل است:

  • ارائه برنامه های پیشنهادی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (تا پایان تیر ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری با انجام برآوردهای مالی لازم توسط دبیران و مسئولان دانشجویی اعم از کانون ها، نشریات، خوابگا ه ها، انجمن ها و تشکل ها.
  • تسویه حساب مالی و ارائه گزارش کامل در خصوص برنامه های اجرا شده.
  • تأکید بر رعایت بازه زمانی ۱۰ روزه برای ارائه کاربرگ درخواست اجرای برنامه.
  • دریافت وجوه مورد نیاز مصوب شده برای فعالیت ها از طریق درگاه مالی معاونت فرهنگی اجتماعی و جلوگیری از دریافت هر گونه وجه خارج از سامانه تعریف شده.