معاونت فرهنگی اجتماعی خبر داد: به زودی اجرای تئاتر ناگهان یک شهر … (اجرا: ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸)

مکان : سالن آمفی تئاتر شهید تهرانی مقدم 

” ناگهان یک شهر “

نمایش تلفیقی نور، رنگ، سایه و موسیقی
روایتی متفاوت از جامعه