معاونت دانشجویی گزارش چهاررمین روز بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی ازگل را منتشر کرد:

بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی پسرانه اُزگل

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه اُزگل آقای مهندس رضایی، شورای دانشگاه در شامگاه سه شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه از این سرا بازدید به عمل آوردند و در جریان مسائل این سرا قرار گرفتند. در این بازدید علاوه بر مطرح شدن مسائل و مشکلات و پیشنهادات مربوط به سرای دانشجویی سایر مسائل آموزشی و پژوهشی نیز مطرح گردید در این بازدید آقایان دکتر اسماعیل پور (معاون اداری و مالی) احمدی (معاون فرهنگی و اجتماعی( پازوکی (مدیر فناوری) طهماسبی (رئیس دانشکده علوم ورزشی) صالح پور و صمدی (معاونان دانشکده علوم ورزشی) قندهاری (رئیس دانشکده مهندسی برق) داوری (معاون دانشکده مهندسی برق) کلانتری و بساق زاده (معاونان دانشکده مهندسی کامپیوتر) مورد استقبال شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی آقایان دکتر طهماسبی پور (معاون دانشجویی) ولیخانی (مدیر دانشجویی) حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و رضایی سرپرست سرای دانشجویی اُزگل قرار گرفتند. در بدو ورود هیأت نماز مغرب و عشاء را به امامت حجه الاسلام فتحی (معاون نهاد رهبری) اقامه نمودند و سپس به سه کارگروه تقسیم و به بازدید از اتاق های این سرای دانشجویی پرداختند. در این بازدید که تا نیمه شب طول کشید در جریان مسائل و مشکلات عمومی سرای دانشجویی قرار گرفتند و قول برطرف کردن آنها را دادند. هم چنین دانشجویان پیشنهاداتی را ارائه نمودند که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر گردید که آنها بررسی شود و در صورت امکان پذیر بودن اجرا شوند.

img_20190501_154157_633

img_20190501_154131_011 img_20190501_154143_744 img_20190501_154212_029 img_20190501_154214_849