معاونت دانشجویی گزارش نهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی ازگل را منتشر کرد

نهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی پسرانه ازگل

 : نهمین روز مراسم افطاری در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه در سرای دانشجویی پسرانه ازگل با اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار گردید. بعد از نماز دانشجویان افطار خویش را باز نمودند

photo_2019-05-18_08-23-13 photo_2019-05-18_08-23-44 photo_2019-05-18_08-23-48 photo_2019-05-18_08-23-57 photo_2019-05-18_08-24-02 photo_2019-05-18_08-24-06

بعد از اتمام مراسم افطار آقای مهندس رضایی سرپرست سرای دانشجویی به اتفاق روحانیون حاضر در سرای به اتاق دانشجویان رفتند و گپی دوستانه در رابط با مسائل خوابگاهی و ماه رمضان با دانشجویان برگزار نمودند.

photo_2019-05-18_08-24-21