معاونت دانشجویی گزارش مختصری از فعالیت های روزانه سرای دانشجویی حافظ را منتشر کرد:

یک روز در سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی حافظ در روز ۳۱ اردیبهشت ماه  در این روز و در شامگاه بر تابلوی برق مربوط به ساختمان های شرقی و غربی دچار مشکل گردید که با تلاش های مسئول تأسیسات پس از ۳۰ دقیقه این مشکل برطرف و برق سرا وصل گردید.

photo_2019-05-22_08-08-57

همچنین در صبح این روز بر اساس بررسی های صورت گرفته مقرر گردید که سطل های زباله مجددا جایابی  شوند که این امر نیز انجام گرفت.

photo_2019-05-22_08-10-40

همچون روزهای گذشته آشپزخانه این سرا با تمام ظرفیت مشغول به کار بود و وعده های افطار و سحری را آماده می کرد.

photo_2019-05-22_08-11-36 photo_2019-05-22_08-11-39