معاونت دانشجویی گزارش دومین روز بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی مبارک آباد را منتشر کرد:

بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد

دومین روز بازدید شورای دانشگاه با هدف ارتباط بیشتر و گسترده تر با بدنه دانشجویی از سرای دانشجویی دخترانه مبارک اباد انجام گرفت. در این بازدید آقایان دکتر میرزایی (مشاور عالی ریاست دانشگاه) علیایی (مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی) ابراهیم پور (رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر) بساق زاده (معاون دانشکده مهندسی کامپیوتر) مهدی نژاد (رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) عارفی (معاون دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) هاشمی (عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) ضمیر انوری (معاون دانشکده علوم پایه) پازوکی (مدیر فناوری دانشگاه) و خانم سیدجوادی (رئیس گروه شاهد و ایثارگران)  حضور داشتند که مورد استقبال شورای مدیران معاونت دانشجویی آقایان دکتر طهماسبی پور (معاون دانشجویی)، ولیخانی (مدیر دانشجویی) حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و سرکار خانم ادیب پور (رئیس اداره تربیت بدنی) و سرپرستان خوابگاه خانم دکتر بنی عامریان و درخشندی قرار گرفتند. در ابتدا هیأت در دفتر سرپرستی حضور یافتند و با مسائل موجود در خوابگاه آشنا شدند. سپس بنا به دعوت دانشجویان به اتاق ها رفته و در به صورت چهره به چهره در جریان پیشنهادات و مشکلات و انتقادات قرار گرفتند.

photo_2019-04-29_14-46-50 photo_2019-04-29_14-47-55 photo_2019-04-29_14-47-59 photo_2019-04-29_14-53-32 photo_2019-04-29_14-53-36 photo_2019-04-29_14-53-41 photo_2019-04-29_14-53-57 photo_2019-04-29_14-54-02 photo_2019-04-29_14-47-47