معاونت دانشجویی گزارش دومین روز بازدید دوره ای از سراهای دانشجویی را منتشر نمود:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی پسرانه حافظ

با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی دومین بازدید دوره­ای در روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین از خوابگاه حافظ برگزار گردید. در این بازدید آقایان دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی، ولیخانی مدیر دانشجویی و حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه ها حضور داشتند. این بازدید از ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۴ برگزار گردید و از سرپرستان خوابگاه آقایان ارجمندی، داعی و مهناویان حضور داشتند.  همچنین از سوی اداره تربیت بدنی دانشگاه آقایان سهرابی و رومیایی هیأت معاونت را همراهی می کردند. هیأت پس از حضور نماز مغرب و عشاء را اقامه نموده و سپس از آشپزخانه و اماکن ورزشی بازدید کردند. سپس در نمازخانه دانشگاه پای صحبت نمایندگان دانشجویان نشسته و مشکلات و انتقادات و پیشنهادهای آنها را شنیده و قول برطرف نمودن آنها را دادند.

img_20190415_093205_904  img_20190415_093220_204