معاونت دانشجویی گزارش دومین روز بازديد دوره اي از سراهاي دانشجويي را منتشر نمود:

بازديد شوراي مديران معاونت دانشجويي از سراي دانشجويي پسرانه حافظ

با هدف رسيدگي به وضعيت اقامتي دانشجويان در سراهاي دانشجويي دومين بازديد دوره­اي در روز يكشنبه مورخ ۲۵ فروردين از خوابگاه حافظ برگزار گرديد. در اين بازديد آقايان دكتر طهماسبي پور معاون محترم دانشجويي، وليخاني مدير دانشجويي و حاجي قاسمي رئيس اداره خوابگاه ها حضور داشتند. اين بازديد از ساعت ۱۹:۳۰ لغايت ۲۴ برگزار گرديد و از سرپرستان خوابگاه آقايان ارجمندي، داعي و مهناويان حضور داشتند.  همچنين از سوي اداره تربيت بدني دانشگاه آقايان سهرابي و روميايي هيأت معاونت را همراهي مي كردند. هيأت پس از حضور نماز مغرب و عشاء را اقامه نموده و سپس از آشپزخانه و اماكن ورزشي بازديد كردند. سپس در نمازخانه دانشگاه پاي صحبت نمايندگان دانشجويان نشسته و مشكلات و انتقادات و پيشنهادهاي آنها را شنيده و قول برطرف نمودن آنها را دادند.

img_20190415_093205_904  img_20190415_093220_204