معاونت دانشجویی گزارش تصویر اقدامات انجام شده در خوابگاه طرت

گزارش فعالیت های عمرانی و تأسیساتی برای استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

به منظور آماده سازی خوابگاه طرشت برای استقبال از دانشجویان به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید فعالیت های زیر انجام گرفت:

فضای عمومی خوابگاه نظافت گردید

photo_2019-10-01_17-34-14 photo_2019-10-01_17-34-11 photo_2019-10-01_17-33-14

موتورخانه تعمیر گردید

photo_2019-10-01_17-33-48