معاونت دانشجویی گزارش تصویری دیداری مسئولین خوابگاه طرشت را با دانشجویان منتشر کرد:

گزارش تصویری دیدار مسئولین خوابگاه طرشت با دانشجویان :

به گزارش سرپرستی خوابگاه طرشت، این برنامه از روز شنبه مورخ ۶ مهرماه آغاز گردید. دلیل آغاز این برنامه از ششم مهر این بوده است که اکثریت دانشجویان در خوابگاه حضور داشته باشند. در این مراسم مسئولین خوابگاه با حضور در سوئیت ضمن معرفی ، نیازهای دانشجویان را احصاء نمودند. همچنین پیشنهادهای دانشجویان برای پیشبرد امور خوابگاه نیز اخذ گردید.

لازم به ذکر است با عنایت به این که خوابگاه طرشت از سه بلوک مجزا از هم تشکیل شده است، برای هر بلوک یک روز خاص در نظر گرفته شده است.

photo_2019-10-01_17-45-28 photo_2019-10-01_17-45-40