معاونت دانشجویی گزارش اولین روز بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی حافظ را منتشر کرد:

بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی پسرانه حافظ

با توجه به اعلام ضرورت بازدید از سراهای دانشجویی توسط ریاست محترم دانشگاه روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه سرای دانشجویی پسرانه حافظ میزان اولین بازدید اعضاء شورای دانشگاه بود. این بازدید از ساعت ۱۸ لغایت ۲۳ انجام گرفت و آقایان دکتر غفار پور (رئیس دانشکده مهندسی عمران) مظلوم و کریمیایی (معاونین دانشکده مهندسی عمران) ارزانی، محمودی و حسینعلی (مدیران گروه های علمی دانشکده مهندسی عمران) کدخداپور (رئیس دانشکده مهندسی مکانیک) رفاهی اسکویی (معاون دانشکده مهندسی مکانیک) مهدی نژاد (رئیس دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) ابراهیم پور (رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر) بساق زاده و کلانتری (معاونین دانشکده مهندسی کامپیوتر) مهندس میرکاظم زاده (نماینده دانشکده مهندسی برق) و آقای فعله گری (نماینده دانشکده علوم انسانی) به همراه  مدیران معاونت دانشجویی آقایان دکتر طهماسبی پور (معاون دانشجویی) ولیخانی (مدیر دانشجویی) وحاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه) حضور داشتند. هیأت در بدو ورود از سوی سرپرست مسئول خوابگاه حافظ آقای ارجمندی مورد استفبال قرار گرفتند. در ابتدا محوطه سرای دانشجویی مورد بازدید قرار گرفت و هیأت به سمت آشپزخانه سرا رفتند و با نحوه خدمات ارائه شده آشنا شدند. سپس هیأت به سه کارگروه تقسیم شدند و هر کارگروه در یکی از بخش های سه گانه سرای دانشجویی حافظ (ساختمان های ۱۱طبقه، شرقی و غربی) حضور یافتند تا مشکلات و پیشنهادات و انتقادات مطرح شده دانشجویان را بشنوند. دانشجویان ضمن استقبال از کارگروه ها آنها را به اتاق های خویش دعوت نمودند. هم چینن در جریان این بازدید اعضاء شورای دانشگاه از آشپزخانه، انبار و بخش های مختلف سرای دانشجویی بازدید کرده و در نماز جماعت شرکت کردند. بعد از پایان نماز جماعت در نمازخانه و حیاط دانشگاه حضور یافتند تا پذیرای صحبت های دانشجویان باشند. هم چنین بعد از اتمام برنامه از سوی معاونت دانشجویی همراه با دانشجویان شام را صرف کردند.

photo_2019-04-29_12-36-51

img_20190430_170724_366 img_20190430_170740_737 img_20190430_170745_279 img_20190430_170802_489 photo_2019-04-29_12-38-24 photo_2019-04-29_12-38-31 photo_2019-04-29_12-38-35 photo_2019-04-29_12-38-42 photo_2019-04-29_12-38-46 photo_2019-04-29_12-39-21 photo_2019-04-29_12-39-25