معاونت دانشجویی نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی را اعلام نمود:

نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی:

در هفته سراهای دانشجویی مسابقه ای در سراها انجام گرفت که دانشجویان با شرکت در آن به معاونت دانشجویی اجازه می دادند که داورانی را به منظور ارزیابی وضعیت بهداشتی و شرکت در مسابقه به اتاق آنها اعزام نمایند و بر اساس فرم ها و چک لیست ها که قبلا در این سایت اطلاع رسانی شده بود به اتاق امتیاز داده می شد. نتایج مسابقه به شرح زیر توسط آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره اعلام گردید:

سرای دانشجویی پسرانه حافظ اتاق ٢١٠٧و ١۵٠٧ و ٣١٠٩
سرای دانشجویی پسرانه ازگل اتاق ۴٠۴
سرای دانشجویی دخترانه هروی سوئیت ١٠٢ اتاق بالکن

دکتر پالیزگیر از دانشجویان ساکن این اتاق ها درخواست نمود کههرچه سریعتر جهت دریافت جایزه نقدی وتقدیر نامه خود به مرکز بهداشت، درمان و مشاوره واقع در ضلع شمالی دانشگاه مراجعه نمایند .