معاونت دانشجویی نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتي را اعلام نمود:

نتایج مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی:

در هفته سراهای دانشجویی مسابقه ای در سراها انجام گرفت که دانشجویان با شرکت در آن به معاونت دانشجویی اجازه می دادند که داورانی را به منظور ارزیابی وضعیت بهداشتی و شرکت در مسابقه به اتاق آنها اعزام نمایند و بر اساس فرم ها و چک لیست ها که قبلا در این سایت اطلاع رسانی شده بود به اتاق امتیاز داده می شد. نتایج مسابقه به شرح زیر توسط آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره اعلام گردید:

سرای دانشجویی پسرانه حافظ اتاق ٢١٠٧و ١٥٠٧ و ٣١٠٩
سرای دانشجویی پسرانه ازگل اتاق ٤٠٤
سرای دانشجویی دخترانه هروي سوئيت ١٠٢ اتاق بالكن

دکتر پالیزگیر از دانشجویان ساکن این اتاق ها درخواست نمود کههرچه سريعتر جهت دريافت جايزه نقدي وتقدير نامه خود به مركز بهداشت، درمان و مشاوره واقع در ضلع شمالی دانشگاه مراجعه نمايند .