معاونت دانشجویی موفق به دریافت امتیاز فرهنگی برای برخی از دوره های ویژه اعضاء علمی گردید:

کسب امتیاز فرهنگی دوره هاي آموزشي كاهش آسيب هاي اجتماعي: 

با تلاش های صورت گرفته، مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دوره هاي آموزشي برنامه جامع پيشگيرانه كاهش آسيب رواني اجتماعي امتیاز فرهنگی لحاظ نمود. آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره با اعلام این خبر افزود که مرکز هیأت های امناء وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرط لحاظ این امتیاز را برگزاری این دوره ها توسط مراکر بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ها و یا عناوین مشابه اعلام نمود. لازم به ذکر است که مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه این موافقت خویش را طی نامه شماره ه ١٥/٤٤٢٧مورخ ٩٨/١/١٨ صادر و به همه دانشگاه های کشور ابلاغ نمود.