اعلام اسامی دانشجویان مقیم در سراهای دانشجویی تا 21 تیر ماه 1398:

با توجه به اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر پایان رسمی آموزش نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 در 29 خرداد و شروع ترم تابستانی در 22 تیر 1398 و نیز درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر اقامت در این بازه زمانی کمیته اسکان دانشگاه با بررسی درخواست ها و تأیید دانشکده­ مربوطه لیست نهایی دانشجویانی که می توانند در این بازه زمانی در خوابگاه ها اقامت داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد. دانشجویان لازم است جهت محاسبه و پرداخت هزینه اقامت در بازه زمانی یکم تا بیست و یکم تیرماه همانند هزینه اقامت مهمان نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 اقدام نمایند. هزینه های اقامت را به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی (شماره حساب: 4001030503013631 و یا شماره کارت: 6367957034471412) واریز نموده و با در دست داشتن فیش واریزی در روز شنبه اول تیرماه 1398 به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از دستگاه­های خودپرداز (انتقال از کارت به کارت 1412-3447-9570-6367) لازم است که منحصرا از طریق ATM های بانک ملی این امر انجام شود.

 

نامنام خانوادگیشماره دانشجویینام دانشکدهمقطع تحصیلی
صادقفرزام3961451005دانشکده علوم پایهدکتری
مجیداکبری نودهی3961351002دانشکده مهندسی برقدکتری
جوادبرزگر95770834دانشکده مهندسی برقدکتری
آرمانرمضان نژاد3971351004دانشکده مهندسی برقدکتری
مجتبینورپور95880796دانشکده مهندسی عمراندکتری
امیدحیدری پور3961951003دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیدکتری
سهرابرضایی95790804دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیدکتری
علیصادقی95791805دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیدکتری
علیرضاجلیل95810795دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
سجاددانش پایه95800815دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
اسماءقنبری3971751006دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
محمدمسیبی3961751011دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
سامانمنبری3961751012دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
محمدنوربخش95800817دانشکده مهندسی مکانیکدکتری
نگارامینی95280943دانشکده علوم پایهکارشناسی
تکتم ساداتحسینی پناه95280947دانشکده علوم پایهکارشناسی
پیاماکبری95481339دانشکده مهندسی برقکارشناسی
محمدولیجعفری94481355دانشکده مهندسی برقکارشناسی
سید علیحسینی93520110دانشکده مهندسی برقکارشناسی
محمدرضادرویش خضری94481456دانشکده مهندسی برقکارشناسی
علیرخشانی پور94482055دانشکده مهندسی برقکارشناسی
محمد جوادزحمتکش3961331048دانشکده مهندسی برقکارشناسی
سیناسهامی95481340دانشکده مهندسی برقکارشناسی
علیآهنی92542149دانشکده مهندسی عمرانکارشناسی
امینخیری92544894دانشکده مهندسی عمرانکارشناسی
سمیراشکری94540805دانشکده مهندسی عمرانکارشناسی
بهارهکاکاوند94540811دانشکده مهندسی عمرانکارشناسی
مهدیهکول94540812دانشکده مهندسی عمرانکارشناسی
عبدالناصراسکانی93990230دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
یاسمنافخمی نژاد95991231دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
یاسمناکبرزاده95991350دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مهدیهایرانشاهی95991410دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
زهراایمان95991178دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
کوثربابائی فر95991240دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
محدثهجهانبازی95991133دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
رقیهحسن زاده95991009دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
ابوذرحسین زایی94991335دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
میناحیدری مقدم95991254دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
زهرهخدمتی95991420دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مسلمدهانی95991250دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
فاطمهزارع94991363دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
محمدسیدمحمودی95991228دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
الههشفیع پور بروجنی94991265دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مائدهشهابی95991180دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
شهرزادصادق95991069دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
فاطمهصادقی94991236دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
عاطفهصبوری فرد95991304دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
احمدرضاعرب مختاری95991021دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
حامدعزیزی93990237دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مریمقمری94990833دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مهرشادکرمی94991250دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
سحرکرمی قزلجه میدان95991010دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
طلاکیانی95991376دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
امینلطیفی منش95991177دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
رضامحمد قدیمی94991436دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
ریحانهمحمدعلی لواف95991232دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
محسنمختاری94991364دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
زهرامختاری95991134دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
مرتضیمرادی پور95991141دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
سارامطوری95991233دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
آذینمقصودلو کمالی94990835دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
حسیننظری راد94991313دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی
نسترنابراهیمی3971931001دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مهدیهاحمدی3971931002دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سحراسدپور3961931002دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سارااسلامیه94601447دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیاصلی بیگی95601305دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
امیررضاافضلی94600846دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سید ابوالفضلافقهی95601183دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
عباسامیری محمدابادی3971931006دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
امیرحسینایمانی3971931007دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیبهرامی3971931009دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
جوادبیکی زاده95601411دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
ساراپورحمزه3961931011دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مریمپورعسگری3971931014دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
ارشپولادوند3971931015دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
رضاپیش دست3971931016دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
صدفجانبابایی3971931018دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
کوثرجاهد3971931019دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
زهراجمالی93601713دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیرضاجهانبانی95601015دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمدجوکار جعفر آباد93300965دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سیده رضوانهحسینی3971931025دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
نجمهحقانی خواه95601353دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مسعودحیدرپور94601403دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فرشتهحیدری95601293دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مصطفیخواجویی95601333دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمد مهدیخوشگوار3961931020دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیداداش زاده3971931029دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سیناداننده3971931030دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مسعودراشدی95601184دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
پویارجبی آقمسجد3971931034دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
رسولرحمانی94600845دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
یوسفرخشان نیا95601352دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
ژالهرضوانی3961931026دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمد جوادسلمانی94601242دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مهدیسلیمانی95601334دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
میناسنجاقی فریمانی94601289دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمدشاه حسینی95601025دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مریم ساداتشریفی95601295دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمدمهدیشریفی فرد95601377دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمدرضاشعبانی95601186دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
نگینشفائی بناب3961931032دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
ناهیدشوریابی94607796دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
احمدطوسی93300969دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
حسنعالی پور94600838دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محدثهعباسپور3961931037دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمدعزیزی94601413دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
حسینعلی نژاد طیبی95601290دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فاطمهعلیان3961931053دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فاطمهعلیرضایی مقدم94601291دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیعنایتی95600991دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سیده زهرافتحی95601817دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
صبافرج پور دارانی3961931046دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیفکوری95600993دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علیفیروزی95601027دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فائزهقائدرحمتی95601386دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فرزانهقائمیان94601292دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مجیدقبادی کوره خسروی3961931048دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
سجادقدسی95600994دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محمد امینکرمانپور95601028دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
شهابکریمی95601313دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
متینگلزار95601257دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
اسماگلی95601029دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
محبوبهمحسنی94601484دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
امینمحمودآبادی95601291دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فاطمهمددی ماهانی94601404دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
پروانهمعصومی95601059دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فاطمهملامحمدی3961931054دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
فاطمهمیرگنجانی95601335دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مهساناصری94600839دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مهسانامداری95601030دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
رضانجفی95601378دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
مریمنصیری زودانی95601031دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
صادقنوری95601124دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
علییساقی95601190دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی
صابرابراهیمی94371204دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
امیرحسیناسمعیل بیگی95371424دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
محمدرضااکبری ورزنه95831033دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
نبراسالاسبر3961736028دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
پژمانآزادوار93080359دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
سیدعلیبینش طریق94371323دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
حمیدحفیظ95831192دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
مجتبیسعیدی95831379دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
محمدسنکار93670875دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
سیامکشفیعی95371003دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
علیعابدی دهقی95831037دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
علیعزیزی پور95371320دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
مهدیفاتح پور94831438دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
هادیقاضی زاده95371323دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
احسانمتولی94830873دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
وحیدمحبی95371279دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
حسنمحرابی نسب95831205دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
محمدمزین زاده95371239دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
علینوری95831198دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی
نگیناحمدی3971542002دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد
پریساروحی3961542033دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد
زهراسادات3961541055دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد
پریساکرمی مهر95141881دانشکده علوم انسانیکارشناسی ارشد
نرجسابراهیمیان95951904دانشکده علوم پایهکارشناسی ارشد
الههاسماعیل زاده3961442004دانشکده علوم پایهکارشناسی ارشد
شیرینچنگایی95021942دانشکده علوم پایهکارشناسی ارشد
مهشیدحسینی3961441025دانشکده علوم پایهکارشناسی ارشد
فاطمهنیکوسیر94020241دانشکده علوم پایهکارشناسی ارشد
موسیآمارلوئی3971641003دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
مریمباقری95331853دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
شیماجوانفر3961641018دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
لیلاداستانی95730075دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
مریمشرفی3961641036دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
الهامعرب3971642024دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
فروغفلاح آشناآباد3961642032دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
زینبقیاسی راد95170785دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشد
مهدیاکبری3961342001دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
الهامبانوی3961341042دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
عادلبرکم3971341021دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
سید مرتضیحسینی3971341034دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
داوردانشگر محدث3971741007دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
سیده صفیهرضایی3961341043دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
هومنساکی3961341020دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
پگاهظفری3961342015دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
محمدمرادی3971341032دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
فرزانهنوروزی3961341049دانشکده مهندسی برقکارشناسی ارشد
سمیهچک3971241008دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
مایدهخلیفاوی3971242010دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
رضاسرایلو3971241010دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
سهیلاغلامی3971242020دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
کیهانلطیف زاده3961242012دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
معصومهمعطری3961241023دانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد
سیمااحمدی3961942030دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
نویداسعدی3961942001دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
مهسااکبری3961941058دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
فاطمهچگانی چمخاله3961942004دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
عاطفهرحمانی3971941006دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
محمدشرفی3971941012دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
نیلوفرفراست پور3961942017دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
سارافرهپور3961941034دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
مرضیهفرهمند3961942018دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
نجمهکاظمی3961941036دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
شهابکدالی3961941037دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
زهرامجیدزاده3971942034دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
مهنازملکی3961941038دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
فاطمهمینا بیان95410723دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
صائمهناصری3961941039دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشد
روح الهابول زاده واشیان92103799دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
محمد امیربیاتی نژاد3961741011دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
علیجعفری3961741014دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
محمدرضاخوش بین3961741031دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
عارفذاکری فر3971741008دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
ایمانشاکرمی3961741039دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
مرتضیشریفی نجف ابادی95050555دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
سعیدکاظمی سرشت3961741057دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
ویدالک لو3971742039دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
محمدمحمدزاده کومله3971741030دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
سید سجادمیراحمدی3971742044دانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشد
پدراماحمدی3962042002دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
علیادب3962042004دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
هانیهباغبانی جاوید95150629دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
مسلمبدرقه3962041004دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
مسلمجهانشاهی95180685دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
صمدحسین پور3962041010دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
حسینخزائی3962041011دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
افشینرحمتی طولارود پائین3962041016دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
سید خلیلطیاری3962041028دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
محسنعابدی3962041029دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
محمدحسینعباسی3962041031دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
مهدیگنج خانی3962041043دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
توحیدمحمودی3962041046دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
حسننام آور سارانی3962041050دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد
میلادیزدانی95150634دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسی ارشد