اطلاعیه شماره 3 خوابگاهی (ترم تابستان) 1398:

لیست اسامی پذیرفته شدگان خوابگاهی اعلام گردید.

دانشجویانی که اسم آنها در لیست اعلام شده، لازم است روز شنبه 22 تیر 1398 از ساعت 8 لغایت 12 همراه با فیش واریزی (مشخصات در اطلاعیه شماره2 اعلام شده است) جهت دریافت معرفی­نامه به اداره خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند.

ضمنا بنا به درخواست مکرر دانشجویان، فرم دومین مرحله ثبت نام خوابگاهی ترم تابستان در بخش لینک­های صفحه معاونت دانشجویی در روز جمعه (21تیر) از ساعت 8 لغایت 20 فعال خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط با مطالعه ضوابط تکمیل آن (که بالای فرم درج شده است)، نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.

تذکر: دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مجاز به ثبت نام در این مرحله نمی باشند.

ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمقطع تحصیلیبدهی سامانه سمادمبلغ پرداختی (ریال)
داردندارد
1مسعودزمین گیردانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý3,400,000
2نغمهاسكندري زادهدانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسیý3,400,000
3سید علیحسینیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý3,400,000
4احمدرضاطاقه بافدانشکده مهندسی برقکارشناسیý3,400,000
5پویامحمدی بلبان آباددانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسیý1,190,000
6زهراهمت یاردانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسیý1,190,000
7زهراشهماری قوجه بیگلودانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
8فاطمهملکی ناصریدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
9نجمهجعفریدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
10سیده شادیارکانی فرددانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
11محمدرنگیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
12مهدیسعیدی انارکیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
13حسینیزدان پناهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
14سیدعلیبینش طریقدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
15سید آروینقیصریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
16رسولرضازادهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
17علیصداقتدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
18آرمانمحمودیدانشکده مهندسی برقکارشناسی ý1,190,000
19دانیالشعبانیدانشکده مهندسی برقکارشناسی ý1,190,000
20حیدررضاییدانشکده مهندسی برقکارشناسی ý1,190,000
21علیاللهیاریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý 1,190,000
22حامدرحمانیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý 1,190,000
23فریدشمعیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý 1,190,000
24ایوباحمدیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý 1,190,000
25سیناپیره بابیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý 1,190,000
26یحیعبدالله زادهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
27محسنمحمدزاده بیگتولیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
28علیاعتباریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
29محمدحیدری ورزنهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
30بهناماخرویدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
31مهدیایزدخواهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
32کیوانتیموریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
33حامدجلالی سنگانیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
34امیررکنی زادهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
35مهدیصفایی نسبدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
36بهزادفضلیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
37محسنقاسمیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
38محمدمحمدیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
39دانیالاژدریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
40احسانبامریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
41محمدحسینجوکاردانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
42محمدرضاخداترس دشتمیاندانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
43سعیدوناییدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
44پوریازمانیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
45مرتضیجلال آبادیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
46محمد حسینمقبلیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
47مهرانخوجم لیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
48پوریاذلقیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
49محمدرضادرویش خضریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
50محمدمتولیاندانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
51محمدرضاهادی زادهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
52مهدیزارع سرویدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
53علیرخشانی پوردانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
54فریدمرادیان انزابیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
55علیرضاجعفریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,190,000
56یعقوبعابدی زادگاندانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
57علیشکاری پرچین سفلیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
58سید ناصرسیدی محبوبدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
59مصطفیمولاییدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
60مهدیسعیدیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
61حسینیوسفیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,190,000
62مهدیرضای آهوانودانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
63محسنمنوری بیدگلیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
64حسنطهماسبیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
65محمدمحمدیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
66امیررضاافضلیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
67محمدرضاعربخانیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
68محمدعزیزیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
69محبوبهمحسنیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,190,000
70محمدمهدیابراهیمیدانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسیý1,190,000
71سجادجعفری مقدمدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
72حامدمشایخیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
73محمدعسکریان حقیقیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
74ابراهیماحمدعلی پوردانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
75سید احمدتقویدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
76کامرانصالحی لهدرازیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
77رحیممیرزاییدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
78رضاعطارودیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
79مجتبیصادقیاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
80احساندهواری ناگاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
81حسیبنژاداحمدیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
82پوریابهرامیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
83داریوشانصاریاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
84مهدیعطاییدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
85مهدیفاتح پوردانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
86محمدبامدادیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
87آرمینخدادادیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,190,000
88مریمقمریدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,190,000
89سمیهاحمدزادهدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,190,000
90حسیننظری راددانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,190,000
91سیامکشفیعیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
92هادیمعصوم زادهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
93محمد جوادبریریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
94حسینبهادریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
95محمد حسینعیسی زادهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
96رضاعرب زادهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
97علیبازرگاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
98نویدفدوی قنواتیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
99علی اصغردهانیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
100میثمخلیلیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
101حمیدرضاکریمیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
102وحیدمحبیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
103سالارافشارمنشدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
104امیرمحمدپژوهش راوریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
105علیعزیزی پوردانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
106هادیقاضی زادهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
107حسینحیدریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
108احسانمسعودی پوردانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
109کامیارمعافدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
110ایمانعامری سیاهوئیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
111محمد جواددهقان نیشابوریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
112علیحاتمی کاکشدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
113علیعنایتیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,700,000
114جوادبیکی زادهدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,700,000
115حمیدحفیظدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
116محمدصالحیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
117علینوریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
118حسنمحرابی نسبدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
119محمد عرفاندرکیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
120امیرحسینشاه بابای آشتیانیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
121علیرسولیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
122حسنرسول پوردانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
123سحرکرمیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
124امیرمحمدحسینیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
125امیرحسینعالمی مقدمدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
126کوثربابایی فردانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
127محمد حسینمحمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
128مجتبیعزت خواهدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
129محمد مهدیاحمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
130مهدیاکبریدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
131مهدیامینیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
132فایزهپیرمحمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
133محمدفاضلخرمیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
134حامدجعفریدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
135امیرمحسنداودیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
136اصغرداودی قره چالدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
137علیراستین دلدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
138احمدرضازمانپوردانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
139حمیدرضاشاه حسینیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
140علیرضادانش نسبدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
141مهیاصباغ زادهدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
142مهدیصمدی قنبلاندانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
143زینبطهماسبیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
144فاطمهعالیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
145علیعظیمی نژاددانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
146یاسمینعلیزادهدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
147علیفروتندانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
148زهراقادرپوردانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
149فاطمهکاکاونددانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
150فائزهکوشایاندانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
151یزدانکهزادیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
152نیمامحمدزادهدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
153مبینامحمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
154مهتابمحمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
155علیمحمودیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
156محمدمقصودیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
157جوادمولاییدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
158حسننجفی زنگیردانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
159علیرضانداییدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
160سپهرنظامیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
161فرهاداحمدیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
162رضادالونددانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
163مسعوددانشگردانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
164ایمانرحمانیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
165محمد حسینرعیت پوردانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
166محمد جوادزحمتکش مارمیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
167سید محمدعادلدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
168محمدحسینبهرامیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
169مهدیجانکیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
170سعیدروستایی فارسیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
171محمدمهدیطهماسبی کاجیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
172متینعبدالسلیمانلودانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
173محمد حسنفتاحیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
174ادریسمیرزاونددانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
175سعیدامینی پوردانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,700,000
176مرتضیزرین تاج ازدکانیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,700,000
177محمدمحمدی مصیریدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,700,000
178محمد ارشادنصریدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,700,000
179محمد مهدیخوشگواردانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسیý1,700,000
180تیناحاج محمدیدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
181مریمرضاییدانشکده مهندسی کامپیوترکارشناسیý1,700,000
182فاطمهرعیت پوردانشکده علوم پایهکارشناسیý1,700,000
183رامانرشیدیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
184محمدرضارضایی ولیکچالیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
185محمدرضاسرقلیدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
186رضاشیردلدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
187منتظرقدمی جوجادهدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
188سروشمحمدی گله زن اقریدانشکده مهندسی برقکارشناسیý1,700,000
189عرفانامیرعباسیاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
190رضاشهبازیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
191مرتضیکیاسیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسیý1,700,000
192محمدمرادی سلطانیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسیý1,700,000
193علیرضاجباریدانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسیý1,700,000
194علیرضاچاره سازدانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسیý1,700,000
195محمدحمزهدانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسیý1,700,000
196فرزادشالوییدانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوینکارشناسیý1,700,000
197روح الهابول زاده واشیاندانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý4,500,000
198مرتضیشریفی نجف آبادیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý4,500,000
199لیلاداستانیدانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشدý2,250,000
200مهشیدحسینیدانشکده علوم پایهکارشناسی ارشدý2,250,000
201محمد رضاعیوض اوغلیدانشکده علوم پایهکارشناسی ارشدý2,250,000
202الههاسماعیل زادهدانشکده علوم پایهکارشناسی ارشدý2,250,000
203مریمشرفیدانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنیکارشناسی ارشدý2,250,000
204محمد امیربیاتی نژاددانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý2,250,000
205علیجعفریدانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý2,250,000
206سعیدکاظمی سرشتدانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý2,250,000
207ابوذرشهمرادیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسی ارشدý2,250,000
208عظیمعسکری زاده ماهانیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسی ارشدý2,250,000
209مهسااکبریدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشدý2,250,000
210نویداسعدیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشدý2,250,000
211فاطمهچگانیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشدý2,250,000
212محمدمحمدزاده کوملهدانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý2,250,000
213هادیبرجیدانشکده مهندسی مکانیککارشناسی ارشدý2,250,000
214محسناحمدیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسی ارشدý2,250,000
215مهدیکلاهیدانشکده مهندسی عمرانکارشناسی ارشدý2,250,000
216مرضیهفرهمنددانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناسی ارشدý2,250,000