معاونت دانشجویی زمان توزیع شام در سرای دانشجویی شهید مدنی را اعلام نمود:

اعلام زمان توزیع شام در سرای دانشجویی شهید مدنی

در راستای تکریم دانشجویان زمان توزیع شام در سرای دانشجویی پسرانه شهید مدنی اعلام گردید. آقای دکتر حسین نژاد سرپرست سرای دانشجویی زمان توزیع شام را در نیمه اول اردیبهشت ماه (قبل از آغاز ماه رمضان) را ساعت ۱۹:۱۵ لغایت ۲۰ اعلام کرد. هم چنین از تعیین مسئول از دانشجویان (آقای عبسی) برای این امر خبر داد.