معاونت دانشجویی دومین اطلاعیه استفاده از سراهای دانشجویی در تابستان ۱۳۹۸ را منتشر کرد:

اطلاعیه شماره ۲ خوابگاهی (ترم تابستان)۱۳۹۸:

  1. دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی خوابگاه در ترم تابستان؛ فقط در صورت تأیید دانشکده می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.
  2. هزینه خوابگاه ترم تابستان دانشجویان دبیری( مقطع کارشناسی)؛ ۱/۷۰۰/۰۰۰ریال و دانشجویان کارشناسی ارشد ۲/۲۵۰/۰۰۰ریال می باشد که لازم است دانشجویان عزیز پس از اعلام اسامی تایید شده در سایت دانشگاه (صفحه معاونت دانشجویی)، مبالغ فوق را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه { نزد بانک مرکزی (شماره حساب: ۴۰۰۱۰۳۰۵۰۳۰۱۳۶۳۱ و یا شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۳۴۴۷۱۴۱۲ )} واریز و اصل فیش واریزی را جهت دریافت معرفی نامه به اداره خوابگاه ها تحویل نمایند.

تذکر شماره۱: بر اساس مصوبه کمیته اسکان به دانشجویان دبیری کارشناسی ورودی ۹۴؛ سی درصد تخفیف خوابگاهی تعلق می گیرد. به عبارتی دیگر هزینه خوابگاهی ترم تابستان دانشجویان کارشناسی دبیری ورودی بهمن ۹۴؛ مبلغ ۱/۱۹۰/۰۰۰ریال خواهند بود.

تذکر شماره۲: بر اساس آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان، هزینه اقامت دانشجویان سنواتی در ترم تابستان (کارشناسی ۱۳۹۳ و ماقبل؛ کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ و ماقبل) دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. لذا دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشد مشمول این بند باید به ترتیب مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰ ریال و  ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب درآمد اختصاصی دانشگاه مندرج در بند شماره ۲ واریز نمایند.

تذکر شماره۳: به دانشجویان غیر بومی (دانشجویان سایر دانشگاه ها) خوابگاه تعلق نمی گیرد.

تذکر شماره۴: بر اساس آیین نامه سراهای دانشجویی دانشگاه، اقامت غیر مجاز دانشجویان در خوابگاه مشمول جریمه ۱۰برابری هزینه اقامت خواهد بود.