معاونت دانشجویی دومین اطلاعیه استفاده از سراهای دانشجویی در تابستان 1398 را منتشر کرد:

اطلاعیه شماره 2 خوابگاهی (ترم تابستان)1398:

اطلاعیه شماره 2 خوابگاهی (ترم تابستان)1398:

  1. دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی خوابگاه در ترم تابستان؛ فقط در صورت تأیید دانشکده می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.
  2. هزینه خوابگاه ترم تابستان دانشجویان دبیری( مقطع کارشناسی)؛ 1/700/000ریال و دانشجویان کارشناسی ارشد 2/250/000ریال می باشد که لازم است دانشجویان عزیز پس از اعلام اسامی تایید شده در سایت دانشگاه (صفحه معاونت دانشجویی)، مبالغ فوق را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه { نزد بانک مرکزی (شماره حساب: 4001030503013631 و یا شماره کارت: 6367957034471412 )} واریز و اصل فیش واریزی را جهت دریافت معرفی نامه به اداره خوابگاه ها تحویل نمایند.

تذکر شماره1: بر اساس مصوبه کمیته اسکان به دانشجویان دبیری کارشناسی ورودی 94؛ سی درصد تخفیف خوابگاهی تعلق می گیرد. به عبارتی دیگر هزینه خوابگاهی ترم تابستان دانشجویان کارشناسی دبیری ورودی بهمن 94؛ مبلغ 1/190/000ریال خواهند بود.

تذکر شماره2: بر اساس آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان، هزینه اقامت دانشجویان سنواتی در ترم تابستان (کارشناسی 1393 و ماقبل؛ کارشناسی ارشد 1395 و ماقبل) دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. لذا دانشجویان کارشناسی  و کارشناسی ارشد مشمول این بند باید به ترتیب مبلغ 3/400/000 ریال و  4/500/000 ریال به شماره حساب درآمد اختصاصی دانشگاه مندرج در بند شماره 2 واریز نمایند.

تذکر شماره3: به دانشجویان غیر بومی (دانشجویان سایر دانشگاه ها) خوابگاه تعلق نمی گیرد.

تذکر شماره4: بر اساس آیین نامه سراهای دانشجویی دانشگاه، اقامت غیر مجاز دانشجویان در خوابگاه مشمول جریمه 10برابری هزینه اقامت خواهد بود.