معاونت دانشجویی خبر داد

.به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ثبت نام در سامانه انتخاب دانشجوی نمونه تا ۱۸ بهمن تمدید شد