معاونت دانشجویی برخی اقدامات عمرانی سرای دانشجویی طرشت را اعلام کرد:

سفیدکاری سقف سرای دانشجویی طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت در روز پنج شنبه ۹ خرداد عملیات سفید کاری سقف سرای دانشجویی پسرانه طرشت انجام گرفت. در ماه گذشته لوله فاضلاب این سرا دچار نشستی شده بود . در جریان این نشستی سقف برخی از سوئیت ها تخریب شده بود که در روز پنج شنبه و پس از خشک شدن مصالح استفاده شده، عملیات سفیدکاری انجام گرفت

photo_2019-06-01_07-47-12 photo_2019-06-01_07-53-48