معاونت دانشجویی برخی اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی طرشت اعلام کرد.

انجام برخی از فعالیت های تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

 : به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی طرشت در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه  به منظور حفظ و صیانت از سیستم سرمایشی سرای برای درب ورودی ساختمان سلامت جک نصب گردید. همچنین قاب مهتابی جدیدی همراه با لامپ آن در نمازخانه به منظور فراهم آوردن محیط مناسب روشنایی نصب گردید.  سوکت سیستم ثبت غذا نیز تعویض گردید.

 photo_2019-05-18_08-07-36 photo_2019-05-18_08-06-29 photo_2019-05-18_08-22-37