معاونت دانشجویی برخی اقدامات تأسیساتی سرای دانشجویی اختیاریه را اعلام کرد:

 تعویض لامپ ها و توری های سرای دانشجویی پسرانه اختیاریه:

 به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه اختیاریه در روز چهارشنبه مورخ ۸ خرداد توری های برخی از پنجره های این سرا تعویض و ترمیم گردید

photo_2019-06-01_07-56-39 photo_2019-06-01_07-56-56 photo_2019-06-01_08-00-08 photo_2019-06-01_08-00-23 photo_2019-06-01_08-01-01

لامپ های سوخته نیز با لامپ های نو تعویض گردیدند.

photo_2019-06-01_07-57-50 photo_2019-06-01_07-59-30 photo_2019-06-01_07-59-33 photo_2019-06-01_07-59-46